CỦA HOMEFARM

CHÍNH SÁCH CHỐNG HỐI LỘ

COMMITMENT (CAM KẾT)

Dear Homefarm precious customer and our employees 
Kính gửi Quý khách hàng và Nhân viên Homefarm

Bribery is an illegal act in many jurisdictions and you may neither receive nor offer a bribe in the course of our business. You may, however, face a situation where an act of bribery is about to occur and be forced to respond to such complicated situation. Keep in mind at all times that bribery is an illegal act and that no excuses for the conduct of bribery will be tolerated under any circumstance – this includes excuses such as “that’s a business practice here” or “there is no other way to move our business forward” or “we should avoid causing any trouble or delay for our customers”. We have a zero tolerance policy against bribery.  Even if your refusal to receive or offer a bribe results in the Company losing certain transactions, incurring damages or having any other complication arise, no one in the Company will blame you for such result and you will never be placed at a disadvantage simply because you refused to receive or offer a bribe. This is my commitment to you.
Hối lộ là một hành vi bất hợp pháp đối với nhiều hệ thống pháp luật và bạn không được thực hiện việc nhận hoặc đưa hối lộ trong quá trình kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể đối mặt với trường hợp khi mà việc hối lộ có khả năng xảy ra và buộc phải ứng phó với tình huống phức tạp đó. Hãy luôn nhớ kỹ rằng hối lộ là hành vi bất hợp pháp và không có bất kỳ lý do bào chữa nào cho việc thực hiện hành vi đó trong bất cứ tình huống nào – những lý do biện hộ có thể kể đến như “đó là một thông lệ làm việc ở đây” hoặc “không có bất cứ một cách nào khác để thúc đẩy công việc” hay “chúng ta nên tránh việc tạo bất kỳ rắc rối nào hoặc chậm trễ cho khách hàng của mình”. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ. Ngay cả khi việc bạn từ chối nhận hoặc đưa hối lộ dẫn đến việc Công ty bị mất một số giao dịch nhất định, phát sinh thiệt hại hoặc phát sinh bất kỳ tình huống phức tạp nào khác, không ai trong Công ty sẽ yêu cầu bạn chịu trách nhiệm cho những kết quả đó và bạn sẽ không bao giờ bị đặt vào tình huống bất lợi chỉ vì bạn từ chối nhận hoặc đưa hối lộ. Đây là cam kết của chúng tôi đối với bạn.

Severe penalties may be imposed against the Company and you personally if you commit an act of bribery. You might thinpk that by receiving or offering a bribe, the Company may obtain a benefit and that idea might lead you to commit such act; however, that idea is not correct.  The use of an unlawful method to obtain a benefit or advantage never helps our business and a bribe never benefits anyone. The Company will not protect any director, officer or employee who has committed an act of bribery.
Các hình phạt nghiêm khắc có thể được áp dụng đối với Công ty và cá nhân bạn trong trường hợp bạn thực hiện hành vi hối lộ. Bạn có thể suy nghĩ rằng bằng việc đưa hoặc nhận hối lộ, Công ty có thể nhận được lợi ích và suy nghĩ đó dẫn đến việc bạn thực hiện hành vi đó, tuy nhiên, ý tưởng đó không đúng. Việc sử dụng phương án bất hợp pháp để đạt được lợi ích hoặc lợi thế không bao giờ giúp ích cho việc kinh doanh của chúng ta và việc hối lộ không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai. Công ty sẽ không bảo vệ bất kỳ giám đốc, cán bộ, hoặc nhận viên nào có hành vi hối lộ.

This Guideline provides you with information, guidance and procedures on dealing with bribery in order to protect you as well as the Company from risks relating to bribery. I will work with you to combat bribery while, at all times, complying with this Guideline.
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn những thông tin, chỉ dẫn và thủ tục giải quyết việc hối lộ nhằm bảo vệ bạn cũng như Công ty khỏi những rủi ro liên quan đến việc hối lộ. Tôi sẽ làm việc với bạn để chống hành vi hối lộ, và trong mọi thời điểm, luôn tuân thủ theo Hướng dẫn này

Mr./Ông Tran Van Truong
General Director/Tổng Giám đốc

SEND - GỬI THÔNG TIN

Send us information if you detect any bribery

Gửi thông tin cho Homefarm nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi hối lộ nào

©2024 Allrights reserved Homefarm.vn

HOMEFARM INTERNATIONAL JSC

Address: 8th Floor VTC Online Building, 18 Tam Trinh Str, Minh Khai ward, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi Capital

Hotline: + 842471081008

Email: info@homefarm.vn

Website: http://homefarm.vn